×

WAAROM SMULDERS CARSYSTEMS?

1 Samen naar de beste oplossing.
2 Wij maken een scherpe offerte.
3Afspraak is AFSPRAAK

Als u vragen heeft bel ons even 040-7820200 of stuur een mail naar info@smulderscarsystems.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag-Vrijdag 09:00-17:30 uur
Zaterdag - gesloten
Zondag -gesloten

FORGOT YOUR DETAILS?

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN SMULDERS CARSYSTEMS..

Algemene Voorwaarden Smulders Carsystems

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-"Opdrachtgever": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Smulders Carsystem .

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Smulders Carsystem ., alsmede op de tussen opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Smulders Carsystem . overeenstemming is bereikt.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Smulders Carsystem . en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Smulders Carsystem . het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand tussen Smulders Carsystem . en de Opdrachtgever indien deze een aanbieding van Smulders Carsystem . on line, per e-mail, telefoon of per fax of anderszins accepteert.

2.3 In de regel zal Smulders Carsystem . levering doen plaats vinden binnen 5 werkdagen na bestelling, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.

2.4 Hoewel Smulders Carsystem . de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Smulders Carsystem . en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.6 Indien een bedrijf of consument dit wenst, neemt Smulders Carsystem . de oude artikelen om niet (oud voor nieuw). Dit houd in dat Smulders Carsytems de consument geen kosten in rekening zal brengen voor het inleveren van het afgedankte product.

Prijzen/tarieven en betaling
3.1 De door Smulders Carsystem . in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euros (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3 Smulders Carsystem . behoud zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van Smulders Carsystem . van de prijsverhoging.

3.4 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden, zodat nog immer weigering aan de deur kan plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden.

3.5 Smulders Carsystem . accepteert geen betalingen per termijn.

3.6 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet, de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Smulders Carsystem . het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Smulders Carsystem . gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Smulders Carsystem . te weigeren.

3.8 Eventuele administratieve fouten worden binnen 14 dagen door Smulders Carsystem . gecorrigeerd.

Levering/leveringstermijnen/transport
4.1 De door Smulders Carsystem . (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Smulders Carsystem ., tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Smulders Carsystem ..

4.2 Indien de leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht.

4.3 Smulders Carsystem . behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.4 Indien de Opdrachtgever haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Smulders Carsystem . niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is Smulders Carsystem . gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door Smulders Carsystem . in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Smulders Carsystem . om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door Smulders Carsystem . voortduurt, door de Opdrachtgever van Smulders Carsystem . geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Smulders Carsystem . gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Smulders Carsystem ., zonder dat Smulders Carsystem . hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Smulders Carsystem . niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Smulders Carsystem . door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
5.1.1 bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
5.1.2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Smulders Carsystem .;
5.1.3. transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Smulders Carsystem . toe of van Smulders Carsystem . naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.

5.2. Smulders Carsystem . heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Smulders Carsystem . opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4. Indien Smulders Carsystem . bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Smulders Carsystem . gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Smulders Carsystem . uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico
7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over, op het moment aflevering op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

Reclames/klachten/aansprakelijkheid/retouren
8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Smulders Carsystem . geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Smulders Carsystem . schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Smulders Carsystem . kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Smulders Carsystem . geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

8.2 Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Smulders Carsystem . te retourneren. Terugstorting vindt plaats na aftrek van gemaakt kosten zoals verzendkosten. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Opdrachtgever komen. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een GSM dienstenaanbieder, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits Smulders Carsystem . niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst.

8.3 Smulders Carsystem . aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Smulders Carsystem . op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Smulders Carsystem . deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.

 

8.4 Aansprakelijkheid zie Art 14

Garantie
9.1 Bij Smulders Carsystems kunt u tijdens werkdagen altijd met uw reparaties terecht. U kunt het defecte product naar ons toesturen, zodat wij deze aan de reparatiedienst van het betreffende merk kunnen aanbieden. U kunt natuurlijk ook uw defecte product in onze winkel aanbieden, zodat wij deze aan de reparatiedienst van het betreffende merk kunnen aanbieden. Indien het gerepareerde product bij ons binnenkomt zullen wij u hierover informeren. Wij hanteren de garantietermijnen van de leveranciers.

9.2 Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens Smulders Carsystem . zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; indien de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.

9.3 Smulders Carsystem  staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Toepasselijk recht en geschillenregeling
10.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smulders Carsystem . is het Nederlands recht van toepassing.

Klachtenprocedure
11 Bij Smulders Carsystems kunt u tijdens werkdagen altijd met uw klachten terecht. Via de telefoon, email of aan de balie in de winkel zullen wij ten alle tijden samen met u tot een oplossing proberen te komen.

Afkoelingsperiode
12.1 Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Smulders Carsystem  retourneren, conform de door Smulders Carsystem  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12.2 Herroepingsrecht bij levering van diensten

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich moeten richten naar Smulders Carsystem ., bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retourzendingen die ongefrankeerd verstuurd zijn, worden niet geaccepteerd. De gebruiker zal na ontvangst van de zaak het reeds betaalde bedrag binnnen 30 dagen retourneren en/of de eventuele financieringsovereenkomst ontbinden.

Annulering en wijziging
13.1 In geval van een aan ons gegeven opdracht door een bedrijf danwel door een consument waarbij er geen sprake is van koop op afstand : In die gevallen zijn bij annulering van die opdracht alle gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 10 % van de hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
13.2. Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade; Voor een annulering is onze toestemming vereist.
13.3. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.
13.4. Indien er sprake is van koop op afstand door een consument en er geen leveringstermijn is overeengekomen, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden middels een schriftelijke mededeling aan Smulders carsystems indien de bestelling niet binnen 30 dagen is afgeleverd. Van aflevering is sprake op het moment dat het bestelde op het opgegeven adres is afgeleverd.

 

14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Onverminderd de garantiebepalingen sluit Smulders Carystems uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit jegens koper/opdrachtgever voor alle schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade (zoals gevolgschade, bedrijfsschade of derving van inkomsten), behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens dealer/reparateur.

14.2 Indien en voor zover er op Smulders Carsystems  enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd, welke zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur aangaande de onderliggende overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid door de verzekeraar van Smulders Carsystems  wordt uitgekeerd.

14.3. Smulders Carsystems  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door haar, op verzoek van koper/ opdrachtgever, aan derden uitbestede leveringen en werkzaamheden.

14.4. De koper/opdrachtgever vrijwaart Smulders Carystems  tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst die Smulders Carsystems  aan c.q. vanwege koper/opdrachtgever heeft geleverd of heeft verleend. Koper/opdrachtgever zal aan Smulders Carystems  alle schade (inclusief kosten) vergoeden door haar geleden ten gevolge van of in verband met zo danige vorderingen van derden.

TOP
Smulders Carsystems